• Gratis verzending vanaf € 20,00
 • Voor 16.00 besteld, vandaag verzonden
 • Laagste prijsgarantie
 • Vertrouwd sinds 2005
Winkelwagen (0) - € 0,00

Algemene voorwaarden Sportfood.nl

Artikel 1 – Identiteit van Sportfood.nl

Sportfood.nl
Erkenkamp 9
5931 BR Tegelen
Nederland

Email: info@sportfood.nl
Telefoon: 077-7600600
K.V.K. Venlo 12058502
BTW nr: NL 820423634B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sportfood.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sportfood.nl en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De overeenkomst kan niet afgesloten worden voordat de consument heeft bevestigd de algemene voorwaarde te hebben gekregen.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Sportfood.nl zal dient het product of de dienst zo goed mogelijk en natuurgetrouw mogelijk te omschrijven aan de consument. 
 3. Alle vermeldde prijzen op www.sportfood.nl zijn inclusief btw. Mochten er bijkomende kosten worden gerekend dan zullen deze, voor het afsluiten van de koop, duidelijk gepresenteerd worden aan de consument. 

Artikel 4 - De koop

 1. De koop komt tot stand op het moment van aanvaarding en betaling door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Nadat de koop tot stand is gekomen zal Sportfood.nl hiervan direct een bevestiging sturen aan de consument.

Artikel 5a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Als het product sportvoeding betreft mag het product niet geopend zijn geweest als de consument deze wenst terug te sturen. Alle seals en andere verapkkingen mogen niet verbroken c.q. geopend zijn.

Artikel 5b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Sportfood.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5c- Retourmogelijkheden (herroepingsrecht) zoals apart vermeld op de homepage van www.sportfood.nl

1.Retourzendingen: aankopen kunnen, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen, aan Sportfood retour sturen, mits het artikel/ verpakking nog volledig onaangebroken en onbeschadigd is.
2.Voordat u, de consument, een order retour stuurt, neem s.v.p. eerst altijd contact op met Sportfood op info@sportfood.nl of 077-7600600.
3.Bestellingen terugzenden geschiedt op eigen risico en op eigen kosten tenzij Sportfood.nl een fout tijdens de levering heeft gemaakt.
4.Nadat Sportfood.nl de bestelling, in goede orde retour heeft ontvangen, ontvangt de consument binnen 3 werkdagen het gehele factuurbedrag retour.

Bij bestellingen die aan de deur geweigerd worden of niet opgehaald worden bij het postkantoor zal altijd €6,90 verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht worden. Neem daarom altijd eerst contact op met Sportfood.nl voordat je een zending retour stuurt.

 Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

 1. Sportfood.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het Sportfood.nl kenbaar heeft gemaakt.
 2. Mocht levering niet mogelijk zijn, dan zal Sportfood.nl binnen 1 werkdag contact opnemen met de consument zodat de consument ingelicht is en evt. kosteloos zijn bestelling kan annuleren of een alternatief kan kiezen. 

Artikel 8- Foutieve adressing

 1.  Indien de consument door eigen toedoen een verkeerd adres, huisnummer en/of postcode opgeeft en hierdoor onstaan extra kosten en/of foutieve leveringen, dan zijn alle bijkomende extra kosten en risico's volledig voor rekening van de consument. Maakt Sportfood.nl een fout in de adressering dan zijn alle evt. bijkomende kosten en risico's volledig voor Sportfood.nl. 

Artikel 9 - Betaling

 1. Alle betalingen van de consument aan Sportfood.nl geschieden vooraf m.u.v. Klarna afterpay betalingen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de Sportfood.nl te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Sportfood.nl, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sportfood.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Sportfood.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sportfood.nl binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,  mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Sportfood.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 - Persoonsgegevens

Sportfood.nl zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Sportfood.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van Sportfood.nl, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 - Links

De site van Sportfood.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Sportfood.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 15 - uw rechten

U kunt altijd aan Sportfood.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Sportfood.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Sportfood.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Sportfood.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 16 - aansprakelijkheid inname producten

Bij onjuist gebruik van en/of gebruik anders dan als "aanbevolen gebruik" aangegeven op de verpakking van producten aanvaardt Sportfood.nl geen enkele aansprakelijkheid. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Wanneer u twijfelt, onder behandeling van een arts staat of geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg eerst uw huisarts. Wedstrijdsporters dienen voor gebruik van ieder supplement bij hun sportbond navraag te doen of gebruik van dit supplement niet in strijd is met de regels van desbetreffende sportbond. Sportfood.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitslagen van dopingtests.